Algemene Voorwaarden

Wij stellen het erg op prijs dat u zich als cursist van Wallz dans-zaal inschrijft. Wij vinden het belangrijk dat u zich bij ons thuis voelt. Om alles zo prettig mogelijk te laten verlopen hebben wij deze algemene voorwaarden en huisregels opgesteld.

De algemene voorwaarden zijn onlosmakelijk verbonden met uw inschrijving bij Wallz dans-zaal. Het is dus belangrijk dat u deze voorwaarden goed doorleest en u bewust bent van de inhoud en consequenties. Door de inschrijving gaat u zonder enig voorbehoud akkoord met de algemene voorwaarden en de huisregels.

Als u na het lezen van de algemene voorwaarden vragen heeft, beantwoorden wij deze natuurlijk graag. U kunt hiervoor contact met ons opnemen via: info@www.wallznijkerk.nl of via het contactformulier.

Graag tot ziens bij Wallz dans-zaal!

Art. 1 Algemeen

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle inschrijvingen, activiteiten, overeenkomsten en/of werkzaamheden van Wallz dans-zaal, hierna te noemen medewerkers (van Wallz dans-zaal) en de afnemer van de danscursus, hierna te noemen cursist.
  2. Cursisten en bezoekers van Wallz dans-zaal, dienen zich correct te gedragen en zich te houden aan de aanwijzingen van de medewerkers dan wel door de daartoe aangewezen persoon of personen.
  3. Wanneer cursisten en bezoekers wangedrag vertonen of zich niet houden aan de aanwijzingen van de daartoe bevoegde persoon, heeft de medewerker het recht cursisten of bezoekers uit de locatie te (laten) verwijderen. De medewerker heeft het recht om personen die wegens wangedrag, de toegang tot de locatie te blijven weigeren ook indien dit gaat om cursisten die bezig zijn met een danscursus. In dit geval bestaat er geen recht op restitutie van lesgeld.
  4. De medewerker heeft het recht zonder opgaaf van redenen personen de toegang tot de locatie te weigeren.

Artikel 2 Inschrijven

 1. Voor het moment van inschrijving dient u zich op de hoogte te stellen van de soort cursus, lesdag en het aantal lessen. Ook dient u zich te informeren over de hoogte van het cursusgeld en de betalingstermijn(en).
 2. Door schriftelijke inschrijving voor een stijldanscursus of via het formulier op de website, verplicht de cursist zich het cursusgeld voor de gehele cursus te voldoen. Indien de cursist om wat voor reden dan ook, niet langer de cursus kan of wil volgen, bestaat er geen recht op restitutie van (een gedeelte van) het cursusgeld.
 3. U schrijft zich in voor een gehele cursus. Verzuimde lessen worden niet gerestitueerd. In overleg met de dansdocent kunnen lessen worden ingehaald.
 4. In uitzonderlijke gevallen kunnen, ter beoordeling van de dansdocent, verzuimde lessen in een volgend seizoen worden ingehaald.
 5. Het inschrijfformulier dient geheel te worden ingevuld. Uw inschrijving is strikt persoonlijk en niet overdraagbaar.
 6. Minderjarigen kunnen zich niet zelfstandig, zonder toestemming van ouder(s)/verzorger(s) inschrijven voor een stijldanscursus. Ouder(s) en/of verzorger(s) dienen zich voor aangaan van de inschrijving op de hoogte te stellen van de algemene voorwaarden en zijn verantwoordelijk voor de consequenties voortvloeiend uit deze algemene voorwaarden.
 7. Het kan voorkomen, dat de door u gekozen cursus reeds is volgeboekt op het moment dat u zich inschrijft. Wallz dans-zaal zal u hierover zo spoedig mogelijk informeren, zodat u ofwel een andere keuze kunt maken ofwel kunt annuleren.

Artikel 3 Cursus

  1. Wallz dans-zaal is bevoegd, ook tijdens een cursus, wijzigingen in de lestijden in te voeren. Voor zover mogelijk geschiedt dit in overleg.
  2. Bij ziekte of onverwachte afwezigheid van de dansdocent, wordt de les gegeven door een vervanger. Indien lessen worden geannuleerd zullen deze worden ingehaald op een nader door Wallz dans-zaal te bepalen dag of tijd.
  3. Wallz dans-zaal mag de cursus annuleren indien daartoe gegronde redenen (waaronder overmacht situaties) zijn. Daarbij kan onder meer gedacht worden aan te weinig cursisten, langdurige ziekte etc. In geval van annulering voor de aanvang van de cursus heeft de cursist recht op terugbetaling van het volledige lesgeld. Vindt de annulering tijdens de cursus plaats dan zal terugbetaling van het lesgeld geschieden naar rato van het aantal nog niet genoten lessen.
  4. Een stijldansles gemist door ziekte van de cursist kan worden ingehaald in dezelfde dan wel eerst opvolgende lesweek indien er een tweede groep is van hetzelfde niveau.
  5. Bij langdurige ziekte (mits gemeld bij de dansdocent) kan in overleg met de dansdocent worden gekeken naar een oplossing om de achterstand in te halen. Dit geldt niet voor afwezigheid zonder opgaaf van reden.
  6. Concurrentie; tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle cursussen uitsluitend bedoeld voor eigen gebruik door de cursist. Het is een cursist dan ook niet toegestaan om het geleerde tijdens en/of na afloop van de cursus op enigerlei wijze commercieel aan te wenden of te laten aanwenden. Bij overtreding van het hierboven genoemd verbod, verbeurt de (voormalig) cursist aan Wallz dans-zaal zonder dat voorafgaande ingebrekestelling is vereist, een direct opeisbare boete van € 1.500,00 per overtreding en voor iedere dag dat de overtreding voortduurt. Deze bepaling laat onverlet de bevoegdheid aan Wallz dans-zaal om verdere schade te vorderen.

Artikel 4 Betalingen

  1. Betalingen voor de 30 lessen stijldanscursus mogen in 3 termijnen worden voldaan (€ 261,-). Vóór aanvang van de eerste les € 87,00, vóór aanvang van de vijfde les € 87,00 en vóór aanvang van de tiende les € 87,00. Betalingen voor de instapcursus dienen vóór aanvang van de eerste les te zijn voldaan.
  2. Betalingen kunnen contant of per overschrijving worden voldaan naar bankrekening: NL56 KNAB 0256 8553 82 t.n.v. Wallz dans-zaal.
  3. Consumpties, entreegelden, examengelden en alle andere tijdens het seizoen voorkomende kosten dienen ter plaatse te worden voldaan.
  4. Bij verzuim van uw betaling kan in opdracht van Wallz dans-zaal de toegang tot de locatie worden ontzegd. Bij een niet tijdige betaling van uw lesgeld is het volledige bedrag direct opeisbaar.
  5. Indien de openstaande vordering uit handen moet worden gegeven, zullen alle hieruit voortvloeiende kosten, inclusief wettelijke rente, voor rekening zijn van de cursistouder(s)/verzorger(s).
  6. De vermelde prijzen voor de cursussen, activiteiten en producten zijn in euro’s.
  7. Wallz dans-zaal bepaalt periodiek de hoogte van het cursusgeld voor de cursussen en kosten voor activiteiten of producten en zal deze per seizoen indexeren. U kunt geen rechten ontlenen uit in het verleden betaalde prijzen.

Artikel 5 Aansprakelijkheid

  1. Verlies of beschadigingen toegebracht aan eigendommen (roerende en onroerende goederen) Wallz dans-zaal door toedoen van een cursist of bezoeker zullen ten alle tijden worden verhaald op de cursist of zijn of haar wettelijke vertegenwoordiger(s).
  2. Indien de schade wordt veroorzaakt door meerdere personen in groepsverband is een ieder in persoon aansprakelijk voor de gehele schade.
  3. Bezoek aan de locatie waar Wallz dans-zaal haar lessen geeft is geheel op eigen risico. Wallz dans-zaal is niet aansprakelijk voor letsel en/of schade van enigerlei aard als gevolg van het verblijf en/of activiteiten van de cursist of bezoeker op het terrein of in de locatie. Het gebruik van onder meer de garderobe is geheel op eigen risico.
  4. Indien u gezondheidsproblemen heeft dient u voortijdig een arts te raadplegen of deelname aan een stijldanscursus verantwoord is. Deze gezondheidsproblemen dienen ten alle tijden te worden gemeld aan de dansdocent.

Artikel 6 Consumpties, rookbeleid en overig

  1. Bij Wallz dans-zaal geldt een algeheel rookverbod.
  2. Het is niet toegestaan in de locatie zelf meegebrachte drankjes, kauwgum en/of etenswaren te nuttigen. Deze goederen zullen zonder overleg in beslag worden genomen.
  3. Het is verboden in de locatie of op het terrein verdovende middelen te verhandelen of te gebruiken.
  4. Het is verboden wapens mee te nemen.
  5. Het gebruik van beeld- of geluidsdragers in de ruimste zin van het woord (foto, film, telefoon, etc.) in en op het terrein van de locatie is uitsluitend toegestaan met toestemming van een medewerker of de dansdocent. Deze toestemming kan, zonder opgaaf van redenen, met onmiddellijke ingang worden ingetrokken.
  6. Medewerkers zijn gerechtigd om foto’s en andere opnamen te (laten) maken van activiteiten van Wallz dans-zaal. U kunt ter plekke aan de medewerkers of fotograaf kenbaar maken, wanneer u niet gefotografeerd wenst te worden, wanneer uw foto’s niet op de website of social-mediapagina’s van Wallz dans-zaal mogen worden geplaatst en/of niet voor redactionele of promotionele doeleinden mogen worden gebruikt.

Artikel 7 Kleding en schoenen

  1. U bent vrij in uw kledingkeuze. Wij adviseren kleding aan te doen, waarin u zich makkelijk kunt bewegen. Houdt u wel rekening met normale fatsoensnormen.
  2. U dient uw jas op te hangen in de garderobe. Het is niet toegestaan uw jas mee te nemen in de zaal. Haal uw waardevolle spullen uit uw jas en/of tas.
  3. U dient uw schoenen bij binnenkomst in de garderobe om te wisselen voor droge en schone schoenen

Artikel 8 Klachten

  1. Klachten dienen schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend.
  2. Wallz dans-zaal maakt binnen 14 dagen na het ontvangen van de klacht eveneens schriftelijk haar standpunt kenbaar aan de klager.

Op alle onder deze voorwaarden gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

Download de algemene voorwaarden als PDF