Privacy verklaring

Wallz dans-zaal (verder te noemen Wallz) hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wallz houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Dit brengt met zich mee dat (wij) in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
 • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Welke persoonsgegevens verwerken wij

 • Voor- en achternaam
 • adres en woonplaats
 • telefoonnummer
 • e-mailadres
 • geboortedatum
 • geslacht
 • ibannummer

Waarvoor verwerken wij uw persoonsgegevens

In het kader van onze dienstverlening verzamelen en verwerken wij persoonsgegevens van u:

 • Wanneer u een lidmaatschap afsluit om u te kunnen informeren over lidmaatschaps-aangelegenheden;
 • Wanneer u proefles aanvraagt via onze website of telefonisch;
 • Wanneer u contact heeft met Wallz via het contactformulier op de website of via facebook;
 • Om leden/cursisten van (nieuwe) diensten op de hoogte te houden, rechtstreeks maar ook bijvoorbeeld door campagnes via facebook.

Hoe lang worden persoonsgegevens bewaard

Uiterlijk 2 jaar nadat je je hebt uitgeschreven bij Wallz worden de gegevens verwijderd uit alle systemen.

E-mail

Wallz informeert haar leden/cursisten via een nieuwsbrief. Wanneer u uw toestemming heeft gegeven voor het verzenden van een nieuwsbrief dan wordt deze toegezonden. U kunt uw toestemming altijd intrekken door u af te melden voor de betreffende nieuwsbrief in de afmeldlink.

Uw e-mailadres wordt verder gebruikt voor het toesturen van informatie over (nieuwe) diensten. Die toestemming kunt u altijd intrekken door gebruik te maken van de afmeldlink in het toegezonden e-mailbericht of door een e-mail te sturen naar Wallz.

Recht van verzet

Indien u in het geheel geen prijs stelt op informatie over (nieuwe) diensten, dan kunt u een e-mail sturen naar info@www.wallznijkerk.nl.

Gebruik van persoonsgegevens door derden

Voor de verwerking van persoonsgegevens kunnen wij gebruik maken van dienstverleners, die als verwerker uitsluitend in opdracht en ten behoeve van Wallz zullen optreden. Daarbuiten laat Wallz geen gebruik van persoonsgegevens door derden  toe voor commerciële doeleinden.

Social Media

Wallz maakt gebruik van facebook en Instagram voor het vermelden van activiteiten/evenementen zoals nieuwe lessen, workshops, vrij dansavonden e.d. Indien gebruik wordt gemaakt van beeldmateriaal zal hiervoor te allen tijde toestemming worden gevraagd aan betrokkene(n).

Gebruik van cookies

Wallz maakt bij het aanbieden van haar diensten geen gebruik van cookies. 

Kwetsbaarheden

Bent u deskundig en ontdekt u een kwetsbaarheid in onze systemen? Help ons dan door deze kwetsbaarheid te melden. Zo kunnen we samen de veiligheid en betrouwbaarheid van onze systemen verbeteren. 

Wijzigingen

Wallz Nijkerk behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacybeleid. Wij adviseren u dan ook om regelmatig op deze pagina te kijken of er wijzigingen zijn aangebracht. Indien Wallz een belangrijke wijziging doorvoert, die gevolgen heeft voor de wijze waarop Wallz uw persoonsgegevens verwerkt, dan zullen wij dit kenbaar maken via een berichtgeving op onze website, in een nieuwsbrief of op Facebook.

Vragen

Als Wallz Nijkerk zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via onze contactpagina.